Μητρική Γλώσσα Μαθητών

Δράση 5: Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών

Επιστημονική υπεύθυνη: Ανθή Ρεβυθιάδου, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

Πώς να γίνεται η παραπομπή στη Δράση 5 (pdf , 61KB)

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα σχεδιαστεί, θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί ένα πρόγραμμα-πρόταση για την ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών της ομάδας-στόχου. Το πρόγραμμα αυτό θα λαμβάνει χώρα τα απογεύματα και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε οκτώ (8) σχολεία, τα οποία θα αποτελέσουν τα σχολεία εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα αξιοποιηθούν δίγλωσσοι εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες των γλωσσών-στόχου και θα συναφθούν συνεργασίες ανάμεσα στις κοινότητες των μεταναστών και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους ανεξάρτητους φορείς (π.χ. κοινοτικά σχολεία Αλβανικής, συλλόγους-τμήματα διδασκαλίας της Ρωσικής κ.ά.). Η δράση θα εστιάσει στην Αλβανική και Ρωσική, γλώσσες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ομιλητών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, θα προσδιοριστούν τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων και θα γίνει επεξεργασία προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις μητρικές γλώσσες των μαθητών της ομάδας-στόχου.


Υποδράση 5.1.: Διερεύνηση αναγκών και προϋποθέσεων
Η υποδράση οργανώνεται στις παρακάτω εργασίες:


Υποδράση 5.2.: Σχεδιασμός και κατασκευή του γλωσσικού υλικού για διδασκαλία
Η υποδράση οργανώνεται στις παρακάτω εργασίες:


Υποδράση 5.3.: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Η υποδράση οργανώνεται στις παρακάτω εργασίες: