Το οργανόγραμμα του προγράμματος

Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματοςΟργανόγραμμα
α/α

Κατάλογος Δράσεων – Υποδράσεων


Δράση 1

Υποστήριξη της λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής

1

Υποδράση 1.1.

Υποστήριξη του σχολείου και των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τις Τ.Υ σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Υ.

2

Υποδράση 1.2.

Διερεύνηση γλωσσικών αναγκών μαθητών στις Τ.Υ.

3

Υποδράση 1.3.

Υποστήριξη της συνεργασίας των εκπαιδευτικών του σχολείου με άξονα τις Τ.Υ.

4

Υποδράση 1.4.

Αξιολόγηση της λειτουργίας των Τ.Υ.

4

Υποδράση 1.5.

Ψηφοποίηση γραπτών και προφορικών παραγωγών μαθητών στις Τ.Υ.


Δράση 2

Ενίσχυση της ελληνομάθειας

5

Υποδράση 2.1.

Ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών

6

Υποδράση 2.2.

Υποστήριξη του σχολείου στην οργάνωση και τη λειτουργία των τμημάτων ενίσχυσης της ελληνομάθειας

7

Υποδράση 2.3.

Λειτουργία θερινών τμημάτων

8

Υποδράση 2.4.

Αξιολόγηση της εφαρμογής των προγραμμάτων ενίσχυσης της ελληνομάθειας


Δράση 3

Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου

9

Υποδράση 3.1.

Ανάπτυξη και εφαρμογή διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων

10

Υποδράση 3.2.

Εμπλουτισμός της σχολικής βιβλιοθήκης, κατά κύριο λόγο, των ομάδων Α΄ και Β΄

11

Υποδράση 3.3.

Δημιουργία Αντιρατσιστικού Υλικού


Δράση 4

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

12

Υποδράση 4.1.

Εξειδικευμένες επιμορφώσεις

13

Υποδράση 4.2.

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση

14

Υποδράση 4.3.

Γενικές επιμορφώσεις


Δράση 5

Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών

15

Υποδράση 5.1.

Διερεύνηση αναγκών και προϋποθέσεων

16

Υποδράση 5.2.

Σχεδιασμός και κατασκευή του γλωσσικού υλικού για διδασκαλία

17

Υποδράση 5.3.

Σχεδιασμός πλάνου εποπτείας, πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση


Δράση 6

Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης

18

Υποδράση 6.1.

Διερεύνηση αναγκών και σχεδιασμός παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης

19

Υποδράση 6.2.

Εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης


Δράση 7

Σύνδεση σχολείου και κοινότητας

20

Υποδράση 7.1.

Ενδυνάμωση της οικογένειας

21

Υποδράση 7.2.

Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας σχολείου με κοινότητες μεταναστών, ΜΚΟ και κοινωνικούς λειτουργούς


Δράση 8

Δικτύωση σχολείων

22

Υποδράση 8.1.

Δημιουργία δικτύων συνεργατών

23

Υποδράση 8.2.

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση της επικοινωνίας των εμπλεκομένων στο Πρόγραμμα και την παροχή επιστημονικής καθοδήγησης σε μεγάλη κλίμακα

23

Υποδράση 8.3.

Διαχείριση αυτεπιστασίας


Δράση 9

Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες

24

Υποδράση 9.1.

Ενέργειες αποτύπωσης και αποτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης

25

Υποδράση 9.2.

Ενέργειες προσαρμογής του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού που έχει παραχθεί στο πλαίσιο έργων του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ (1.1.1α)

26

Υποδράση 9.3.

Ενημέρωση των συμμετεχόντων σε μελέτες και έρευνες επί των αποτελεσμάτων

27

Υποδράση 9.4.

Δημιουργία σύντομου οδηγού ενημέρωσης σχετικά με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για γονείς και μαθητές

28

Υποδράση 9.5.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών/τριών

29

Υποδράση 9.6.

Ενέργειες προβολής του Προγράμματος

Αρχή σελίδας
Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος


Δράση 1: Υποστήριξη της λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής
Επιστημονική Υπεύθυνη: Δέσποινα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

Οι δραστηριότητες της δράσης 1 αποβλέπουν στην υποστήριξη της σωστής λειτουργίας του θεσμού των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) μέσα από α) την ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις Τάξεις Υποδοχής και τους εκπαιδευτικούς στις κανονικές τάξεις, με στόχο 1) να συνδεθεί η διδασκαλία στις Τ.Υ. με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και 2) το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ειδικών πρακτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε παιδιά με διαφορετικά χαρακτηριστικά διγλωσσίας (τύποι διγλωσσίας) και με διαφορετικές ηλικίες.

Υποδράση 1.1: Υποστήριξη του σχολείου και των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τις Τ.Υ σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Υ.
Υποστήριξη της σωστής λειτουργίας των Τ.Υ., χρησιμοποιώντας και βελτιώνοντας το υπάρχον γλωσσοδιδακτικό υλικό και επιμορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Τ.Υ. σε θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Υποδράση 1.2: Διερεύνηση των γλωσσικών αναγκών των μαθητών στις Τ.Υ.
Στόχος αυτής της υποδράσης είναι η διερεύνηση των γλωσσικών αναγκών των μαθητών που φοιτούν στις ΤΥ και η δημιουργία σταθμισμένων τεστ γλωσσομάθειας για την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

Υποδράση 1.3: Υποστήριξη της συνεργασίας των εκπαιδευτικών του σχολείου με άξονα τις Τ.Υ.
Aνάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς στις Τ.Υ. και εκπαιδευτικούς κανονικών τάξεων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Υποδράση 1.4: Αξιολόγηση της λειτουργίας των Τ.Υ.
Στόχος της υποδράσης είναι να περιγραφεί και να αξιολογηθεί η λειτουργία των Τ.Υ. με κύριους άξονες τις απόψεις των εκπαιδευτικών που στελέχωσαν τις Τ.Υ. και τις απόψεις και επιδόσεις των μαθητών που φοίτησαν στις Τ.Υ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Υποδράση 1.5: Ψηφιοποίηση γραπτών και προφορικών κειμένων των μαθητών (learner corpora)
Ψηφιοποίηση δείγματος γραπτών και προφορικών παραγωγών των μαθητών για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, που συνιστά καινοτόμο δράση για την ελληνική. Οι παραγωγές των μαθητών θα κατηγοριοποιηθούν γλωσσολογικά, ενώ θα ληφθούν υπόψη και άλλες μεταβλητές όπως η μητρική γλώσσα, η ηλικία, η ηλικία πρώτης έκθεσης στην ελληνική, ο τύπος διγλωσσίας, κ.ά. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν μία βάση σωμάτων από το λόγο των μαθητών (learner corpora) και θα είναι διαθέσιμα για ερευνητική και διδακτική χρήση. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:


Δράση 2: Ενίσχυση της ελληνομάθειας
Επιστημονική υπεύθυνη:  Ομ. Καθ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Τμήμα Φιλολογίας,  Α.Π.Θ.

Οι δραστηριότητες της δράσης 2 στοχεύουν στη γλωσσική ενίσχυση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη γλώσσα. Παράλληλα, αποσκοπούν στην υποστήριξη αλλόγλωσσων μαθητών με αναπηρίες οι οποίες επηρεάζουν την κατάκτηση της νεοελληνικής γλώσσας στην προφορική ή γραπτή της πραγμάτωση. Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της δράσης διαδραματίζει η επιμόρφωση και κατάρτιση νέων εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαχείρισης της μικτής γλωσσικά και πολιτισμικά τάξης.

Υποδράση 2.1: Ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών
Στο πλαίσιο της υποδράσης θα οργανωθούν και θα υλοποιηθούν προγράμματα ενημέρωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών με στόχο δύο κύριους άξονες:
α) την εξοικείωση με τα μεθοδολογικά εργαλεία και το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας και
β) την εξειδικευμένη και στοχευμένη επιμόρφωση σε ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της νεοελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Υποδράση 2.2: Υποστήριξη του σχολείου στην οργάνωση και τη λειτουργία των τμημάτων ενίσχυσης της ελληνομάθειας
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της δράσης αυτής θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας για τους μαθητές της ομάδας στόχου και ειδικότερα για

Οι παρεμβάσεις προβλέπεται να εφαρμοστούν σε περίπου 500 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 200 Γυμνάσια και 150 Λύκεια-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Υποδράση 2.3: Λειτουργία θερινών τμημάτων
Σκοπός της υποδράσης είναι η ενίσχυση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο στάδιο της μετάβασής τους από τη μία σχολική βαθμίδα σε άλλη. Κύρια στόχευση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των τμημάτων προ-γυμνασιακής, προ-λυκειακής και λυκειακής εκπαίδευσης είναι η αποφυγή της σχολικής διαρροής.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Υποδράση 2.4: Αξιολόγηση της εφαρμογής των προγραμμάτων ενίσχυσης της ελληνομάθειας
Στόχος της υποδράσης είναι να αξιολογήσει πριν και μετά την υλοποίηση της προτεινόμενης διδακτικής παρέμβασης την ελληνομάθεια παιδιών που, αν και φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Ελληνική. Στη σχετική ξενόγλωσση βιβλιογραφία, η ηλικιακή ομάδα των αλλόφωνων αυτών παιδιών συνιστά τους λεγόμενους «νεαρούς μαθητές» (young learners) της Γ2, οι οποίοι προχωρούν στην κατάκτηση ενός νέου γλωσσικού συστήματος τη στιγμή που εξελίσσουν ακόμα το σύστημα της μητρικής τους γλώσσας. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:


Δράση 3: Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου
Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεώργιος Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Παν/ιο Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση κλίματος διαπολιτισμικού διαλόγου, σεβασμού και επικοινωνίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας, μέσα από την ανάδειξη της διαφορετικότητας, ως σημαντικής συνιστώσας για τη μάθηση του συνόλου των μαθητών (γηγενών – αλλοδαπών και παλιννοστούντων), καθώς και την καλλιέργεια των κύριων δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό  θα αναπτυχθούν δραστηριότητες εντός ή και εκτός σχολικής μονάδας, με δραστηριότητες «παρασχολικού» χαρακτήρα (επισκέψεις, εκδρομές, θεατρικές–καλλιτεχνικές ομάδες, κ.ά.).

Υποδράση 3.1: Ανάπτυξη και εφαρμογή διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και του διαπολιτισμικού διαλόγου μπορούν να διακριθούν α) σε αυτές που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και β) σε αυτές που απευθύνονται σε καθεμία βαθμίδα ξεχωριστά, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ψυχοσυναισθηματικές και μαθησιακές ικανότητες των μαθητών σύμφωνα με την ηλικία τους. Στην περίπτωση αυτή θα διευκρινίζεται η βαθμίδα της εκπαίδευσης και η ιδιαίτερη ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται η κάθε δραστηριότητα.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Υποδράση 3.2: Εμπλουτισμός της σχολικής βιβλιοθήκης, κατά κύριο λόγο, των σχολικών μονάδων των ομάδων Α΄και Β΄
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:


Δράση 4: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας
Επιστημονική υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.

Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι επιμορφωτικού χαρακτήρα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο είναι να συμβάλλει στην προετοιμασία όλων των μαθητών για τη μελλοντική συνύπαρξή τους σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία αξιοποιώντας δημιουργικά την πολιτισμική ετερότητα. Παράλληλα, οφείλει να συμβάλλει στη διαμόρφωση υψηλών σχολικών επιδόσεων από όλους τους μαθητές, είτε ανήκουν στην πλειονοτική είτε σε μειονοτικές ομάδες, πράγμα που μετουσιώνεται στη μείωση του φαινομένου της σχολικής αποτυχίας και της σχολικής διαρροής. Για να αντεπεξέλθει στο ρόλο αυτό, πέρα από επαγγελματική συνείδηση και κοινωνική ευαισθησία, θα πρέπει να διαθέτει την ανάλογη παιδαγωγική γνώση που οδηγεί σε επιτυχή διδακτική πράξη (διαπολιτισμική ικανότητα).

Υποδράση 4.1: Εξειδικευμένες επιμορφώσεις
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στάδια:

Υποδράση 4.2: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στάδια:

Υποδράση 4.3: Γενικές επιμορφώσεις
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στάδια:


Δράση 5: Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών
Επιστημονική υπεύθυνη: Ανθή Ρεβυθιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα σχεδιαστεί, θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί ένα πρόγραμμα-πρόταση για την ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών της ομάδας-στόχου. Το πρόγραμμα αυτό θα λαμβάνει χώρα τα απογεύματα και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε οκτώ (8) σχολεία, τα οποία θα αποτελέσουν τα σχολεία εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα αξιοποιηθούν δίγλωσσοι εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες των γλωσσών-στόχου και θα συναφθούν συνεργασίες ανάμεσα στις κοινότητες των μεταναστών και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους ανεξάρτητους φορείς (π.χ. κοινοτικά σχολεία Αλβανικής, συλλόγους-τμήματα διδασκαλίας της Ρωσικής κ.ά.). Η δράση θα εστιάσει στην Αλβανική και Ρωσική, γλώσσες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ομιλητών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, θα προσδιοριστούν τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων και θα γίνει επεξεργασία προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις μητρικές γλώσσες των μαθητών της ομάδας-στόχου.

Υποδράση 5.1.: Διερεύνηση αναγκών και προϋποθέσεων
Η υποδράση οργανώνεται στις παρακάτω εργασίες:

Υποδράση 5.2.: Σχεδιασμός και κατασκευή του γλωσσικού υλικού για διδασκαλία
Η υποδράση οργανώνεται στις παρακάτω εργασίες:

Υποδράση 5.3.: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Η υποδράση οργανώνεται στις παρακάτω εργασίες:


Δράση 6: Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης
Επιστημονική υπεύθυνη: Σουζάνα Παντελιάδου, Καθηγήτρια, Παιδαγωγκό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Παν/ιο Θεσσαλίας

Η δράση αυτή στοχεύει 1) στη διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την αποτελεσματική προσαρμογή και ένταξη των παλιννοστούντων και μεταναστών μαθητών στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο, 2) στην πρόληψη ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μετανάστες στο σχολικό πλαίσιο καθώς και στον περιορισμό φαινομένων σχολικής διαρροής και αποτυχίας, 3) στη βελτίωση της δυναμικής της τάξης και του σχολείου συνολικά μέσα από την άρση στερεοτύπων, 4) στην επίλυση των συγκρούσεων που πιθανόν να δημιουργηθούν με την κινητοποίηση όλων των παραγόντων –ατομικών, οικογενειακών και κοινωνικών που προωθούν τη θετική συνύπαρξη και αλληλοαποδοχή, 5) στην αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών (εκφοβισμό, επιθετικότητα και προβλήματα προσαρμογής), 6) στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα με τη δυνατότητα διεπαγγελματικής συνεργασίας με ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, στο βαθμό που τα προβλήματα υπερβαίνουν το πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, 7) στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών, σχολείου, οικογένειας και κοινότητας, 8) στον εντοπισμό και την παροχή επιπλέον υποστήριξης στην ένταξη μαθητών που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, 9) στη δημιουργία προϋποθέσεων για τη σταθερή συνεργασία ψυχολόγων και σχολείου, μέσα από την ενεργητική αξιοποίηση φορέων, όπως οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων και 10) στην ενδυνάμωση και την ενεργοποίηση των ίδιων των μαθητών και των οικογενειών τους για την αντιμετώπιση της διαδικασίας προσαρμογής τους.

Υποδράση 6.1: Διερεύνηση αναγκών και σχεδιασμός παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Ο σχεδιασμός των απαραίτητων παρεμβάσεων θα αξιοποιήσει τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα της διερεύνησης αναγκών και αναλύεται στις παρακάτω εργασίες:

Υποδράση 6.2: Εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:


Δράση 7: Σύνδεση σχολείου και κοινότητας
Επιστημονική υπεύθυνη: Χρυσή Βιτσιλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/κού Σχεδιασμού,  Παν/ιο Αιγαίου

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής αναπτύσσονται δραστηριότητες που προτείνουν μια παρέμβαση ενδυνάμωσης του ρόλου των γονέων, εμπλοκής και συμμετοχής της οικογένειας στο σχολείο και συνεργασίας με την κοινότητα που θα καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό από τις  παραπάνω κατηγορίες και οριοθετεί -στο μέτρο των δυνατοτήτων της- το σχολείο ως έναν οργανισμό μάθησης διευθετώντας βασικά οργανωτικά ζητήματα και ζητήματα συμμετοχικότητας και πρόσβασης. Η δράση επικεντρώνεται στους γονείς (ομάδα στόχος), τις ανάγκες τους, αλλά και στην προώθηση ευρύτερα διαπολιτισμικών ικανοτήτων.

Υποδράση 7.1: Ενδυνάμωση οικογένειας
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Υποδράση 7.2: Ανάπτυξη Πλαισίου Συνεργασίας Σχολείου με Κοινότητες Μεταναστών, ΜΚΟ και Κοινωνικούς Λειτουργούς
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:


Δράση 8: Δικτύωση σχολείων
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταύρος Δημητριάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ.

Η Δράση 8 περιλαμβάνει την εσωτερική και εξωτερική δικτύωση των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων με στόχο αφενός την προώθηση της συνεργασίας (συντονισμός ομάδων έργου, ανάπτυξη πρωτοβουλιών, ανταλλαγή επαγγελματικών εμπειριών) και αφετέρου την παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών επικοινωνίας, κατάρτισης, επιμόρφωσης (εκσυγχρονισμός της παρεχόμενης εκπαίδευσης).

Υποδράση 8.1
Στο πλαίσιο της υποδράσης θα αναπτυχθεί:

Η υποδράση 1 θα προωθήσει τη συλλογική εργασία, την ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος και θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία ανατροφοδότησης σε ατομικό (π.χ. συνεργάτες προγράμματος, διευθυντές σχολικών μονάδων) και συλλογικό επίπεδο (σχολική μονάδα, δίκτυο διευθυντών, δίκτυο συνεργατών κ.ο.κ.).

Υποδράση 8.2
Στο πλαίσιο της υποδράσης θα αναπτυχθούν:

Τα παραπάνω θα είναι διαθέσιμα στους εμπλεκόμενους στην Πράξη, στο σχολείο (μέλη της σχολικής κοινότητας: εκπαιδευτικούς, διευθυντικά στελέχη, συνεργάτες προγράμματος) και στην ευρύτερη κοινότητα (γονείς).

Υποδράση 8.3
Η Υποδράση 8.3 αφορά στο συντονισμό και εποπτεία του έργου.


Δράση 9: Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Δημήτριος Μαυροσκούφης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής,
Α.Π.Θ.
Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου , Διδάκτωρ Παιδαγωγικής,  Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής,  Α.Π.Θ.

Σκοπός της δράσης 9 είναι α) να υποστηρίξει με συμπληρωματικές ενέργειες την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος, δηλαδή τόσο να προωθήσει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση σε ομάδες πληθυσμού με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες όσο και να ενισχύσει την πρόσβαση και τη συμμετοχή όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) και β) να διευκολύνει τη διαδικασία διαμόρφωσης και διείσδυσης των παρεμβάσεων του έργου στο εκπαιδευτικό σύστημα (π.χ. στο πρόγραμμα διδασκαλίας, στην παροχή ισότητας ευκαιριών, στη σχολική ζωή, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στη σχέση σχολείου και οικογένειας/κοινότητας), με στόχο το δημόσιο σχολείο να μετασχηματιστεί σε ένα «σχολείο για όλους», στο πλαίσιο του οποίου η ιδιαίτερη ταυτότητα του κάθε μαθητή όχι μόνο γίνεται αποδεκτή, αλλά αξιοποιείται ως πηγή μάθησης.

Στο πλαίσιο της δράσης θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες υποδράσεις:


Δράση 10: Αξιολόγηση
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μιχαήλ Κελπανίδης, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.

Σκοπός της δράσης 10 είναι α) η συστηματική διάγνωση και καταγραφή των αναγκών, των διαθέσιμων μέσων και δυνατοτήτων και του γενικού πλαισίου των συνθηκών μέσα στις οποίες θα υλοποιηθεί η Πράξη, με στόχο τη βελτίωση του αρχικού σχεδιασμού της, β) η συνεχής παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησής της, με χωριστές αναφορές σε κάθε μία από τις δράσεις της, στόχος της οποίας θα είναι η ανατροφοδότηση και η βελτίωση ή διόρθωσή τους, προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, γ) η τελική αποτίμηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, όπως αυτά εκτιμώνται με τη βοήθεια των διαδικασιών της εσωτερικής αξιολόγησης και τη σχετική προοπτική και αξιολογική οπτική γωνία των ίδιων των συντελεστών της Πράξης και δ) στη διαδικασία αξιολόγησης από εξωτερικό ανάδοχο, υποβοήθηση του έργου των εξωτερικών αξιολογητών μέσω της υποβολής σε αυτούς της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης της Πράξης και της ενημέρωσής τους για τα αποτελέσματά της, όπως αυτά εκτιμώνται από τους εσωτερικούς αξιολογητές.


Αρχή σελίδας