Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την Υποδράση 2.3 "Λειτουργία Θερινών Τμημάτων" - (κατηγορία Ε)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την Υποδράση 2.3 "Λειτουργία Θερινών Τμημάτων" - (Α΄ και Β΄ Κύκλος, κατηγορία Ε). Ο πίνακας συμπεριλαμβάνει τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν μέχρι τις 30.06.2011.

ΠΙΝΑΚΑΣ -  ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ